Postopek osebnega stečaja


Včasih se vam lahko zgodi, da preprosto ne morete več odplačevati svojih finančnih obveznosti. Vzroki so lahko različni, lahko se zgodi, da izgubite svoje prihodke ali pa ste preprosto preveč zadolženi. Postopek osebnega stečaja je pravni postopek. Z njim se fizičnim osebam, ki so prezadolžene omogoči, da začnejo življenje živeti normalno. Uporabljajo ga fizične osebe (potrošniki), samostojni podjetniki (s.p.) in zasebniki (od zdravnikov do kmetov). Ves postopek osebnega stečaja vodi stečajni upravitelj pod pristojnostjo sodišča. Stečajni upravitelj razpolaga s premoženjem dolžnika in vodi njegove posle. Pogoj za osebni stečaj je nesposobnost dolžnika poplačati svoje dolgove (insolventnost). Ta položaj nastane takrat, ko dolžnik dolgoročno ni sposoben plačevati svojih dolgov, ker so ti večji od njegovega premoženja. V drugem primeru pa se zgodi, da dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poplačati obveznosti (trajnejša nelikvidnost). Če je dolžnik zasebnik ali podjetnik se ga definira kot trajno nelikvidnega v primeru, da več kot dva meseca zamuja s poplačilom zneska, ki presega 20 % zneska obveznosti. Postopek osebnega stečaja za potrošnika pa velja, če je ta trajno nelikviden, zamuja z izplačevanjem obveznosti več kot dva meseca, ki presegajo trikratnik njegovih prihodkov ali pa ne izplačuje obveznosti že več kot dva meseca v višini dolga najmanj 1000 evrov. Postopek osebnega stečaja se lahko prične, če je vložen predlog za njegov začetek. Tega lahko poda tako dolžnik kot upnik. Dolžnik to naredi pri okrožnem sodišču ali pa ga vloži pisno. V njem mora biti napisano poročilo s popisanim celotnim premoženjem in transakcijskimi računi. Priporoča se, da dolžnik zaprosi odpust svojih obveznosti. Vsi podatki na poročilu morajo biti notarsko overjeni, razen pri izdelavi poročila na sodišču. Postopek osebnega stečaja je brezplačen za dolžnika, v nasprotnem primeru pa mora upnik predložiti predujem, če sam predlaga začetek postopka. V primeru, da ima dolžnik premajhno premoženje za poplačilo dolgov, to še ne pomeni, da bo avtomatsko prost svojih obveznosti. Možno je tudi, da ko se bo postopek osebnega stečaja končal, upniki še vedno zahtevali svojo poplačilo. Zato ima dolžnik možnost, da na sodišču vloži prošnjo za odpust obveznosti. Če sodišče odobri prošnjo se lahko vsi dolgovi oprostijo ali pa postavi preizkusno dobo po kateri to lahko odobri. Verjetno vas zanima katero premoženje se lahko odvzame dolžniku.

Postopek osebnega stečaja

V stečajno maso gre slednje: premoženje dolžnika ob začetku osebnega stečaja in vso premoženje, ki se upravlja in unovči. Stečajno maso sestavljajo še prejemki dolžnika ter podedovano premoženje v času stečajnega postopka. Iz stečajnega postopka se izloči zakonsko varovane prejemke (minimalna plača, preživnine, socialni prispevki itd.). Ko se začne postopek osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji. Ta tako ne more več sklepati pogodb, razpolagati s stečajnim premoženjem, najemati posojila, dajati poroštev, odpirati transakcijskih računov ali se odpovedati premoženjskim pravicam. Če je dolžnik podjetnik se mu tudi prekine njegov status. Vsako spremembo podatkov o premoženju, transakcijskih računih, prejemkih ali drugih podatkih je potrebno obvezno sporočiti stečajnemu upravitelju. Vsako neresnično podajanje podatkov ali zamolčanje teh je kaznivo dejanje. Osebni stečaj svetovanje lahko dobite tudi ne samo na sodiščih, temveč tudi pri raznih svetovalnih podjetjih na trgu. Ti vam bodo svetovali skozi celoten postopek. Osebni stečaj za podjetnika je lahko muka, saj ta ne sme delati. Izjemoma pa lahko posluje, če to dovoli sodišče. To stori tako, da vloži na sodišče predlog v katerem so dokumentirani in obrazloženi podatki, ki dokazujejo, da bo zmožen poslovati brez izgube. Poslovanje ne sme negativno vplivati na terjatve upnikov. Sodišče lahko izvzeme iz stečajne mase vso premoženje (stroji, oprema, materiali itd.), ki bi jo dolžnik rabil za svojo dejavnost. Dolžnik za takšno rabo premoženja plačuje mesečno nadomestilo. Zaključek osebnega stečaja se zgodi, ko je unovčeno vso dolžnikovo premoženje ali pa se konča preizkusno obdobje odpusta obveznosti. Če pa je premoženje premajhno za stečajno maso, se postopek konča takoj. Drugače pa se vedno zaključi s sklepom sodišča. Za osebni stečaj svetovanje poiščite podjetje stecaj.si, da bo vaše življenje lepše.